Economie-Moderne talen 

Economie en moderne talen vormen het hoofdbestanddeel van deze richting.

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. In de 2de graad economie hebben we een economisch opmerkingsvermogen aangeleerd dat we kunnen gebruiken om in de 3de graad maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch standpunt te beschrijven en te verklaren.

Het vak economie bestaat voor het grootste deel uit algemene economie, waarin we vragen besturderen als: Wat zijn de oorzaken van inkomensongelijkheid in onze maatschappij en hoe wordt deze ongelijkheid door de overheid aangepakt? Hoe ontstaat een prijs op een markt waar veel concurrentie heerst en hoe kan de overheid deze prijs beïnvloeden? We benaderen deze maatschappelijke vragen wiskundig (grafisch), economisch en sociaal waarbij het ethisch aspect ook niet uit het oog wordt verloren.

Daarnaast is er ook een kleiner deel bedrijfseconomie waarin we inzicht krijgen in de werking van een onderneming met vragen als:Wat is de toegevoegde waarde van een onderneming en hoe wordt ze afgeleid uit de resultatenrekening? Hoe geraakt een onderneming aan de nodige financiële middelen? Welk investeringsproject is het interessantste? Er wordt uitgegaan van concrete gevalstudies. 

Moderne talen (Frans, Engels, Duits) zijn een essentieel onderdeel van deze studierichting. Als je later gaat vergaderen en rapporteren, discussiëren en onderhandelen, moet je taalvaardig zijn. En omdat de internationale handelscontacten steeds belangrijker worden, is een behoorlijke kennis van vreemde talen broodnodig in deze sector. Bij moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Communicatie kan hier geïnterpreteerd worden in de ruime betekenis van het woord, nl. luisteren, lezen, spreken en schrijven. Bovendien komt de leerling in contact met een anderstalige wereld, met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking betekent. Het vreemdetalenonderricht speelt een grote rol bij het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, beheersing van omgangsvormen enz. Een vlotte communicatie veronderstelt een stevige lexicale en grammaticale onderbouw. Ook dit aspect krijgt dus voldoende aandacht, net als reflectie op en inzicht in het functioneren van taal. De leerlingen leesplezier bijbrengen, hen opvoeden tot ethische duiding en appreciatie van literaire teksten zijn eveneens belangrijke doelstellingen in het vreemdetalenonderwijs.

In het vak natuurwetenschappen wordt de leerstof chemie, fysica en biologie geïntegreerd als één vak aangeboden. In de tweede graad kreeg je 4 of 5 lesuren wiskunde per week, in de derde graad Economie-Moderne Talen is dat nog 3u. 

Heb je deze studierichting met succes beëindigd, dan liggen in het hoger onderwijs ruime studiemogelijkheden voor je open. We denken bijvoorbeeld aan de professionele bachelor in Management,Toegepaste informatica, Lerarenopleiding, enz. Mits ernstige inzet behoort ook de masteropleiding tot de mogelijkheden.

 Terug studieaanbod