Latijn-Moderne talen 

Latijn en moderne talen vormen het grootste pakket in deze richting. Het is een studierichting voor leerlingen met een zeer ruime culturele belangstelling. Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Frans, Engels, Duits en onze moedertaal wordt gecombineerd met de rijkdom van de Latijnse taal, beschaving en cultuur.

Het Latijn is een taal die aan strakke regels en wetmatigheden gebonden is. Het Latijn leent zich dan ook uitstekend voor zakelijke, historische en juridische teksten. In de derde graad komen de leerlingen tot de ontdekking dat de Latijnse literatuur een originele bijdrage heeft geleverd tot de West-Europese literatuur. De lectuur brengt hen in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de westerse wereld. Deze kennismaking stelt de leerlingen in staat relaties te leggen tussen de eigen tijd en de traditie. Door de mens en de maatschappij van de Romeinse tijd te bestuderen, leren ze onze eigen tijd kritisch bekijken. Auteurs als Vergilius en Tacitus staan op het programma. Je moet je in hun werk kunnen inleven, hun teksten nauwkeurig ontcijferen en kritisch benaderen. Ze helpen je kritisch denken en zin voor historisch perspectief vormen. De grammatica wordt afgerond en gesystematiseerd. Ook de stijlstudie komt aan bod. Zo leer je de bestudeerde teksten ook esthetisch waarderen.

Bij moderne talen (Frans, Engels, Duits) gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Communicatie kan hier geïnterpreteerd worden in de ruime betekenis van het woord, nl. luisteren, lezen, spreken en schrijven. Bovendien komt de leerling in contact met een anderstalige wereld, met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking betekent. Het vreemdetalenonderricht speelt een grote rol bij het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, beheersing van omgangsvormen enz.

Een vlotte communicatie veronderstelt een stevige lexicale en grammaticale onderbouw. Ook dit aspect krijgt dus voldoende aandacht, net als reflectie op en inzicht in het functioneren van taal. De leerlingen leesplezier bijbrengen, hen opvoeden tot ethische duiding en appreciatie van literaire teksten zijn eveneens belangrijke doelstellingen in het vreemdetalenonderwijs.

In het vak natuurwetenschappen wordt de leerstof uit chemie, fysica en biologie als één vak aangeboden. In de tweede graad kreeg je 5 lesuren wiskunde per week, in de derde graad LaMo is dat nog slechts 3u.

Na het volgen van deze studierichting is voor een gemotiveerde student in principe de hele waaier aan bachelors en masters mogelijk. Enkel richtingen met een eerder wiskundig karakter kunnen voor problemen zorgen.

Terug studieaanbod