Latijn-Wiskunde 

Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de klemtoon op de vakken Latijn en wiskunde. De combinatie van Latijn, moderne talen en wiskunde geeft je een evenwichtige vorming.

 De leerlingen die Latijn in hun studierichting opnemen, hebben gekozen voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het culturele een voorname plaats innemen. Het Latijn is een taal die aan strakke regels en wetmatigheden gebonden is. Het Latijn leent zich dan ook uitstekend voor zakelijke, historische en juridische teksten. In de derde graad komen de leerlingen tot de ontdekking dat de Latijnse literatuur een originele bijdrage heeft geleverd tot de West-Europese literatuur. De lectuur brengt hen in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de westerse wereld. Deze kennismaking stelt de leerlingen in staat relaties te leggen tussen de eigen tijd en de traditie. Door de mens en de maatschappij van de Romeinse tijd te bestuderen, leren ze onze eigen tijd kritisch bekijken. Auteurs als Vergilius en Tacitus staan op het programma. Je moet je in hun werk kunnen inleven, hun teksten nauwkeurig ontcijferen en kritisch benaderen. Ze helpen je kritisch denken en zin voor historisch perspectief vormen. De grammatica wordt afgerond en gesystematiseerd. Ook de stijlstudie komt aan bod. Zo leer je de bestudeerde teksten ook esthetisch waarderen.

In de studierichtingen met de component wiskunde (6 u per week in het vijfde jaar, 7u in het zesde jaar) klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. De algebra ontwikkelt algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels daarvan. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties en de kennis van de belangrijke lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules. De analyse ontwikkelt technieken om het gedrag van functies van een variabele te bestuderen en te beschrijven. De statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens.

De kansrekening ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen. Wiskunde is een vak waarin het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt. Door zijn deductieve opbouw en zijn grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt het bovendien hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studieijver.

Na het volgen van deze studierichting behoort voor een gemotiveerde student in principe de hele waaier aan bachelors en masters tot de mogelijkheden. 

Terug studieaanbod